Intracom Group

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/NĐ-CP hay nghị định về quản lý chất thải và phế liệu là văn bản pháp luật quan trọng, quy định chi tiết các nội dung về quản lý chất thải và phế liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung cần lưu ý trong nghị định này.

Tầm quan trọng của quản lý chất thải và phế liệu

Quản lý chất thải và phế liệu là một vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Chất thải và phế liệu là những sản phẩm thải ra từ hoạt động của con người, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại,… Nếu không được quản lý đúng cách, chất thải và phế liệu có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế.

Ngoài ra, quản lý chất thải và phế liệu cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế bằng cách tận dụng lại các nguồn tài nguyên và tạo ra việc làm trong ngành tái chế và xử lý chất thải. Tổ chức và thực thi các nghị định về quản lý chất thải và phế liệu là một bước quan trọng để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tìm hiểu nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phế liệu

Quy định về phân loại chất thải và phế liệu: Theo quy định tại Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu, chất thải và phế liệu phải được phân loại theo các tiêu chí sau:

  • Một, nguồn thải: Chất thải và phế liệu được phân loại theo nguồn thải, bao gồm chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải nhựa, chất thải nguy hại,…
  • Hai, thành phần: Chất thải và phế liệu được phân loại theo thành phần, bao gồm chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ, chất thải có tính chất nguy hại,…
  • Ba, tính chất nguy hại: Chất thải và phế liệu được phân loại theo tính chất nguy hại, bao gồm chất thải nguy hại có khả năng gây cháy, nổ, độc hại, lây nhiễm,…

Quy định về thu gom chất thải và phế liệu cần tuân thủ đúng thời gian, tần suất, địa điểm và phương thức theo quy định.

Quy định về vận chuyển chất thải và phế liệu cần chấp hành nghiêm túc về quy trình vận chuyển, phương tiện và đính kèm theo hồ sơ khi vận chuyển.

Quy định về xử lý chất thải và phế liệu tuân thủ quy trình xử lý, sử dụng thiết bị và áp dụng với công nghệ phù hợp.

Quy định về nhập khẩu phế liệu

Theo quy định tại Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu, việc nhập khẩu phế liệu phải được cấp phép nhập khẩu, phải đáp ứng các quy định về chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Các quy định cụ thể về nhập khẩu phế liệu, bao gồm:

Điều kiện cấp phép nhập khẩu phế liệu gồm: giấy phép kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh phế liệu, địa điểm lưu giữ phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, phương án xử lý phế liệu nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và hợp đồng mua bán phế liệu nhập khẩu với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Các loại phế liệu được phép nhập khẩu: Phế liệu kim loại, phế liệu nhựa, phế liệu giấy, phế liệu cao su, phế liệu vải, phế liệu điện tử và các loại phế liệu khác

Thủ tục cấp phép nhập khẩu phế liệu: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 17 Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Hồ sơ cấp phép nhập khẩu phế liệu cần có đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu phế liệu; bản sao giấy phép kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh phế liệu; bản sao hợp đồng mua bán phế liệu nhập khẩu với tổ chức, cá nhân nước ngoài; bản sao phương án xử lý phế liệu nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

Kiểm tra, giám sát nhập khẩu phế liệu: Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu từ khâu thông quan, vận chuyển, xử lý. Các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của các bên liên quan

Mỗi bên liên quan đều có vai trò quan trọng trong việc quản lý chất thải và phế liệu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và phế liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước có vai trò chủ đạo trong việc quản lý chất thải và phế liệu. Cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng, ban hành các quy định, chính sách phù hợp, đồng thời có cơ chế, biện pháp giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ thể trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát sinh chất thải và phế liệu. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần có trách nhiệm thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phế liệu đúng quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đối với người dân: Người dân là đối tượng trực tiếp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, là chủ thể trực tiếp thải bỏ chất thải và phế liệu ra môi trường. Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phân loại, thu gom chất thải và phế liệu tại nguồn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhập khẩu phế liệu là một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế, giúp tận dụng nguồn tài nguyên tái chế, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc nhập khẩu phế liệu cần được thực hiện đúng quy định có trong nghị định về quản lý chất thải và phế liệu để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

5/5 - (2 bình chọn)
  • Tags: