Intracom Group

Đào tạo phát triển

Nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Intracom Group rất quan tâm, coi trọng việc đào tạo nội bộ và nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ nhân viên. 

Trong quá trình làm việc Intracom Group thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo chuyên sâu để cán bộ nhân viên nâng cao trình độ. 

Bên cạnh đó, công ty còn tập trung đào tạo, hỗ trợ nhân viên hoàn thiện các chương trình luân chuyển vị trí, tái thiết công việc nhằm đào tạo nguồn nhân lực kế thừa hoặc đề bạt quản lý.

Cơ hội thăng tiến

Intracom Group luôn tạo mọi điều kiện cho người lao động có cơ hội thăng tiến trong công việc. Các nhân viên xuất sắc, có tài – tâm – tầm sẽ được đề bạt vào vị trí xứng đáng để phát triển bản thân hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

HỆ SINH THÁI INTRACOM